Om bedømmelse ved danskprøverne

Danskprøverne bedømmes i et samarbejde mellem eksaminator og censor. Underviserne medtænker og informerer om prøvernes faglige mål i undervisningen.

Danskprøverne bedømmes ud fra faglige mål og bedømmelseskriterier, der er præciseret i bedømmelsesvejledningerne. Prøvebekendtgørelsen danner grundlag for samarbejdet mellem eksaminator og censor.

Eksaminator og censors roller og samarbejde

Eksaminatorer og censorer er centrale aktører, når prøvedeltagers præstation skal bedømmes ved prøven, mens undervisernes rolle er at medtænke og informere om faglige mål og bedømmelseskriterier i undervisningen. I vejledningen Supplerende retningslinjer for eksaminatorer og censorer ved danskuddannelserne er der fokus på eksaminator og censors rolle og deres indbyrdes samarbejde om prøveafholdelse og bedømmelse af læseforståelse, skriftlig fremstilling og mundtlig kommunikation på danskuddannelserne.

Formålet med vejledningen er at sikre korrekthed og ensartethed ved gennemførelsen af prøverne og ved bedømmelsen.

Vejledningen erstatter ikke de øvrige vejledninger om danskprøverne, men supplerer de øvrige vejledninger.

Supplerende retningslinjer for eksaminatorer og censorer (pdf)

Valg af emner

I de tre afsluttende danskprøver Prøve i Dansk 1, Prøve i Dansk 2 og Prøve i Dansk 3 består delprøve 1 i mundtlig kommunikation af en forberedt præsentation, som følges op af interviewspørgsmål fra eksaminator.

Ved Prøve i Dansk 1 og Prøve i Dansk 2 vælger prøvedeltageren selv et emne for præsentationen. Ved Prøve i Dansk 3 er prøvedeltagerens lærer/udbyder af danskuddannelse, der tildeler et emne ud fra indholdet i undervisningen på modul 5 på Danskuddannelse 3.

Ved prøverne skal eksaminator følge op på prøvedeltagerens præsentation med et interview. Det skal give tilstrækkeligt bedømmelsesgrundlag til at vurdere prøvedeltagers dansksproglige færdigheder.

I Vejledning om valg af emner UIM finder du eksempler på de spørgsmålstyper, der kan stilles i det opfølgende interview på de tre forskellige prøveniveauer. Vejledningen henvender sig til lærere, der skal vælge emne til prøvedeltagerne eller rådgive om emnevalg, samt forstanderne, der skal godkende emnerne. Desuden henvender vejledningen sig til eksaminatorer og censorer, som er de ansvarlige i prøvesituationen.

Vejledning om valg af emner UIM (pdf)

Bedømmelsesvejledninger og lydfiler

Bedømmelsesvejledningerne omfatter vejledninger til bedømmelse af den mundtlige og skriftlige del af de fire afsluttende danskprøver: Prøve i Dansk 1, Prøve i Dansk 2, Prøve i Dansk 3 og Studieprøven. Til hver af prøverne er der lydeksempler. Se bedømmelsesvejledningerne og lydfilerne her.