Integrationsgrunduddannelsen (igu)

Integrationsgrunduddannelsen (igu) giver flygtninge eller familiesammenførte til flygtninge mulighed for at arbejde og at lære dansk samtidigt.

Integrationsgrunduddannelsen (igu) er en 2-årig uddannelse for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, der kombinerer undervisning og arbejde. Alle virksomheder kan ansætte en borger i et igu-forløb. En aftale om et igu-forløb er som udgangspunkt en aftale mellem arbejdsgiver og borgeren.

Som udgangspunkt er der ikke en begrænsning på, hvilken type arbejdsplads den igu-ansatte kan tilkobles. Typisk finder igu-ansatte ansættelse inden for transport, rengøring, madlavning eller sundhed og omsorg.

Ansættelsen på virksomheden skal give den igu-ansatte viden og færdigheder i forskellige arbejdsfunktioner. Virksomheden bidrager til, at den ansatte får kvalifikationer og erfaringer med at arbejde og samarbejde på en arbejdsplads. Målet med en igu er, at give udlændinge en varig, fast tilknytning til arbejdsmarkedet.

Det er en god idé at kontakte den igu-ansattes kommune om en dialog om igu-uddannelse og uddannelsesplan. Kommunen har direkte kontakt med borgerne, og kender derfor ofte til borgernes kompetencer.

Krav til igu-ansatte

Flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, som er fyldt 18 år og er under 40 år, når forløbet starter, kan begynde på en igu. Det er en betingelse, at borgeren har haft folkeregisteradresse i Danmark i mindre end 10 år.
Der stilles ingen sproglige krav til en borger, der ansættes i et igu-forløb, men borgerens danskkompetencer kan have indflydelse på undervisningsforløbets indhold og hvilke uddannelser, borgeren kan følge i undervisningsforløbet.

Bonus for igu-ansatte

Som privat virksomhed kan du søge om en bonus, hvis du har en igu-ansat. Du kan søge om bonus to gange ved henholdsvis 6 og 24 måneders ansættelse. Hver bonus er på 20.000 kr. Få vejledning til at søge om bonus på integrationsviden.dk (Styrelsen for International Rekruttering og Integrations (SIRIs) hjemmeside).

Plan for undervisning

Ud over ansættelsen på arbejdspladsen skal den igu-ansatte i løbet af de to års uddannelse deltage i 23 ugers undervisning á 37 timer. Undervisningen og ansættelsen kan tilsammen ikke overgå 37 timer om ugen i gennemsnit i forløbet, og skal mindst udgøre 33 timer om ugen i gennemsnit i forløbet.

Skoleundervisningen kan sammensættes af undervisning inden for:

  • Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
  • Forberedende voksenundervisning (FVU)
  • Almen voksenuddannelse (AVU)
  • HF-enkeltfagsundervisning
  • Forberedende grunduddannelse (FGU)
  • Danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl.

Når virksomheden skal lave en undervisningsplan for den igu-ansatte, vil det ofte ske i samarbejde med udbyderen af undervisningen og kommunen.

Skoleundervisning

Undervisningen skal give borgeren sproglige færdigheder, erhvervsrettede kvalifikationer, kompetencer og forudsætninger for fortsat arbejde. Undervisningen kan også danne grundlag for at kunne starte på en erhvervsuddannelse.

Skoleundervisning i de 23 uger er fritaget for deltagerbetaling. Hvis udlændingen deltager i undervisning ud over de 23 uger, gælder de almindelige regler for deltagerbetaling.

For hjælp til at finde det rette kursus, kan VEU-koordinatorerne i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) hjælpe.