Her kan du finde aktuelle fakta og rapporter om danskuddannelse og danskprøver til voksne udlændinge.

Her finder du link til Integrationsbarometerets statistikker og andre publikationer, der vedrører danskuddannelse og danskprøver til voksne udlændinge. Publikationerne er fortrinsvist udgivet af Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) eller med bidrag fra SIRI.

Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) offentliggør to gange årligt et kursuskatalog, hvor det kommende halvårs aktiviteter, kurser og seminarer står beskrevet. I kursuskataloget finder man arrangementer inden for danskuddannelsesområdet, beskæftigelse samt forebyggelse af æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol.

 

SIRIs kursuskatalog, efteråret 2023

At lære dansk har stor betydning for udlændinges muligheder på arbejdsmarkedet og for deres muligheder for at deltage i arbejdspladsens faglige og sociale fællesskaber. Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) har i samarbejde med forskere på området udarbejdet en videnspakke om sproglæring på arbejdspladser i de nordiske lande og erfaringer med sprogunderstøttende indsatser på danske arbejdspladser.

Videnspakken tilbyder viden og inspiration til virksomheder og fagfolk i kommuner og på sprogcentre. Videnspakken er baseret på forskning fra de nordiske lande og indhentet viden fra praksis på danske arbejdspladser.

Sproglæring på arbejdspladser (pdf)

På Det Nationale Integrationsbarometer finder du de halvårlige statistikker over aktiviteten på danskuddannelserne til voksne udlændinge m.fl. Her kan du sammenligne data på tværs af sprogcentre, og finde anonymiserede modultakster. Adgangen til årsrapporterne på danskuddannelsesområdet finder du også her.

Statistikker på danskuddannelser til voksne udlændinge m.fl.

På Det Nationale Integrationsbarometer udgiver Udlændinge- og Integrationsministeriet årligt en rapport om aktiviteten på danskuddannelserne for voksne udlændinge.

I udgivelsen findes der data om kursisterne på udvalgte baggrundsfaktorer, som f.eks. køn, alder og oprindelsesland. Undervisningsaktiviteten på de forskellige uddannelser og moduler bliver ligeledes analyseret. Sidst i rapporten præsenteres udviklingen for kursisterne på danskuddannelsen til voksne udlændinge m.fl. i perioden 2004 og frem.

Evalueringen er udarbejdet som led i implementering af danskuddannelsesreformen fra 2017. Rapporten redegør for analyser og resultater af to interne undersøgelser af henholdsvis:

  • Kvaliteten af SIRIs mundtlige modultests fra 2017.
  • Modultests indvirkning på tilrettelæggelsen af begynderundervisningens beskæftigelsesrettede indhold.

Der er en rapport med evalueringen i den fulde længde og en mindre sammenfatning med de vigtigste resultater.

Evaluering af de reviderede mundtlige modultests fra 2017 og deres indvirkning på tilrettelæggelsen af begynderundervisningens beskæftigelsesrettede indhold (pdf)

Sammenfatning af resultaterne af evalueringen af de nye modultest fra 2017 og deres indvirkning på begynderundervisningens beskæftigelsesrettede fokus (pdf)

I juli 2017 trådte en reform af Lov om danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i kraft (”Mere virksomhedsrettet danskuddannelse til voksne udlændinge”).

Rambøll Management Consulting har i perioden fra november 2019 til marts 2020 på vegne af Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) samt Udlændinge- og Integrationsministeriet (UIM) evalueret danskuddannelsesreformen.

Få adgang til evalueringen på Integrationsbarometeret:

Evaluering af danskuddannelsesreformen 2017 (pdf)

En del af de udlændinge, der kommer til Danmark, kan være traumatiserede eller kan have et fysisk eller psykisk handicap. Disse omstændigheder skal der tages højde for, når undervisningen i dansk sprog og danske kultur- og samfundsforhold tilrettelægges.

Der findes kun få regler, der direkte nævner danskundervisning til kursister med særlige undervisningsbehov. Der kan derfor være behov for at samle og gennemgå de regler på danskundervisningsområdet og tilgrænsende områder, som kan blive aktuelle at anvende, når et undervisningstilbud for en person med et særligt undervisningsbehov skal tilrettelægges. 

Denne vejledning er bl.a. tænkt som et arbejdsredskab for sprogcentre og kommuner.  

Vejledning om undervisning af voksne udlændinge med særlige undervisningsbehov