Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) faciliterer og deltager i en række faglige netværk og fora, der understøtter det faglige arbejde.

Styrelsen for International Integration og Rekruttering (SIRI) deltager i forskellige netværk og fora på området dansk for voksne udlændinge. De forskellige netværk sikrer, at samarbejde og videndeling understøtter kvalitet og implementeringen af gældende regler på området for danskuddannelse- og prøver til voksne udlændinge. Desuden er der fokus på faglig dialog og udvikling af ny viden på området.

DanskForum er et dialogforum, som har til formål at skabe tættere kontakt og mere dialog mellem Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) og sprogcenterlederne. DanskForum planlægges af SIRI i samarbejde med en referencegruppe bestående af lederne på landets sprogcentre samt en repræsentant fra Kommunernes Landsforening (KL). Der afholdes et årligt møde.

Vidensnetværkets fokusområder er aktuel faglig viden om dansk som andetsprog for voksne udlændinge samt videndeling og udvikling på tværs af fagmiljøer og myndigheder. Formålet er dels at understøtte danskuddannelserne, og dels at understøtte sektorens faglighed. Vidensnetværket har i den forbindelse bl.a. fokus på fagets anvendelsesområder, dvs. det samspil og de snitflader faget har med beskæftigelse og integration.

Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) deltager i Kommunernes Landsforenings (KL) vidensnetværk om danskuddannelse. Vidensnetværket består af kommunale repræsentanter på danskuddannelsesområdet, og deltagerkredsen spænder fra kommunale sprogcenterledere til administrative medarbejdere, tilsynsførende, afdelingsledere m.m. Netværket mødes ca. 4 gange om året, herunder til en fysisk konferencedag.

Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) er medlem af Association of Language Testers in Europe (ALTE), der har status som NGO, og som deltager ved møder i Europarådet.

ALTE har som mål at forbedre kvaliteten af sprogtestning i medlemslandene og gennemfører hvert femte år en audit af medlemslandenes sprogprøver efter fastsatte kvalitetsstandarder. 

ALTE er med sin unikke testfaglige ekspertise en central samarbejdspartner for SIRI. 

 

Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) er medlem Nordisk ALTE, der er et regionalt, testfagligt netværk mellem Norge, Sverige, Finland og Danmark. Netværket mødes en gang om året for at sparre og udveksle erfaringer om prøver og test på de skandinaviske sprog.

Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) deltager i et nordisk netværk på strategisk og ministerielt niveau om formel og uformel sprogundervisning i Norden. Netværket mødes fortrinsvist to gange årligt.

Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) deltager i Nordisk Alfaråd, som er et netværk under Nordisk Netværk for Voksnes Læring (NVL).

Nordisk Alfaråd samler og formidler viden om voksne med meget kort eller ingen skolebaggrund, som har behov for uddannelse i den grundlæggende litteracitet. Nordisk Alfaråd udvikler desuden pædagogisk og didaktisk materiale til undervisere.

Der er møder i Nordisk Alfaråd to gange årligt, og netværket afholder en nordisk konference hvert andet år.