Opkvalificering med Integrationsgrunduddannelse (igu)

Integrationsgrunduddannelsen (igu) er en 2-årig uddannelse for flygtninge og familiesammenførte, der kombinerer undervisning og arbejde. Uddannelsen er til borgere, der har behov for opkvalificering samt tilknytning til arbejdsmarkedet.

Integrationsgrunduddannelsen (igu) skal give flygtninge og familiesammenførte mulighed for arbejde og opkvalificering. Uddannelsesforløbet skal give borgeren sproglige færdigheder, erhvervsrettede kvalifikationer, kompetencer og forudsætninger for fortsat arbejde, og kan også danne grundlag for at kunne begynde på en erhvervsuddannelse.

For at en borger kan deltage i et igu-forløb, skal arbejdsgiver og borger indgå en aftale om et forløb, hvor borgeren deltager i kurser på arbejdsmarkedsuddannelser, voksenuddannelser eller lignende.

Kommunerne kan facilitere samarbejdet mellem borger og arbejdsgiver med baggrund i kendskabet til borgernes kompetencer, virksomhedernes aktuelle behov og kendskabet til voksen- og efteruddannelserne.

I løbet af de to års undervisning på Integrationsgrunduddannelsen skal der indgå 23 ugers undervisning á 37 timer og ansættelse på en arbejdsplads. Undervisningen og ansættelsen skal mindst udgøre 33 timer om ugen i gennemsnit i forløbet og kan tilsammen ikke overgå 37 timer om ugen i gennemsnit i forløbet. Skoleundervisningen i de 23 uger er fritaget for deltagerbetaling. Hvis borgeren deltager i undervisning ud over 23 uger, gælder de almindelige regler for deltagerbetaling. Praktikdelen skal som minimum udgøre 25 timer om ugen i gennemsnit.

Målgruppen for igu

Målgruppen for Integrationsgrunduddannelsen er flygtninge og familiesammenførte, som er fyldt 18 år og er under 50 år når igu-forløbet påbegyndes, og som har haft folkeregisteradresse i Danmark i mindre end 20 år.

Der er ingen sproglige krav til en borger, der ansættes i et igu-forløb, men borgerens danskkompetencer kan have indflydelse på krav til undervisningsforløbets indhold og hvilke uddannelser, borgeren kan følge i undervisningsforløbet.

Skoleundervisning og praktik

Integrationsgrunduddannelsen omfatter skoleundervisning og en lønnet praktikstilling. Borgeren skal have en undervisningsplan, som arbejdsgiveren og udbyderen af undervisning samarbejder om.

Skoleundervisningen kan sammensættes af undervisning inden for:

  • Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
  • Forberedende voksenundervisning (FVU)
  • Almen voksenuddannelse (AVU)
  • HF-enkeltfagsundervisning
  • Forberedende grunduddannelse (FGU)
  • Danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl.

Afhængig af borgerens danskuddannelsesforløb, er der følgende krav for deltagelse i AMU:

  • Hvis den igu-ansatte ikke har afsluttet sin danskuddannelse, skal denne deltage i minimum ét AMU-kursus
  • Hvis den igu-ansatte har afsluttet sin danskuddannelse, skal denne deltage i minimum 8 ugers AMU-kursus

For hjælp til at finde det rette kursus, kan Styrelsen for Arbejdsmarked- og Rekrutterings Nationale Job- og Uddannelsesteam hjælpe.

Igu-ansættelsen skal give borgeren erfaringer med arbejde og samarbejde, der er nødvendig for at opnå en varig, fast tilknytning til arbejdsmarkedet. Gennem ansættelsen skal borgeren få viden om og færdigheder i forskellige arbejdsfunktioner, der sikrer relevante kvalifikationer på arbejdsmarkedet. Som udgangspunkt er der ikke en begrænsning på, hvilken type arbejdsplads den igu-ansatte kan tilkobles. Typisk finder borgere i igu-forløb ansættelse inden for transport, rengøring, madlavning eller sundhed og omsorg.

Vigtig rolle for Jobcentret

Jobcentrene spiller en væsentlig rolle i at skabe kontakten mellem interesserede virksomheder og flygtninge, der overvejer at begynde på en igu. Jobcentrenes viden om virksomhedernes rekrutteringsbehov og de enkelte ledige flygtninge er i mange tilfælde afgørende for et godt match. Det er derfor vigtigt, at igu'en indgår som en del af jobcentrenes virksomhedsrettede indsats for at få flygtninge i beskæftigelse.

Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) har et omfattende materiale om igu på integrationsviden.dk, herunder også information til kommunerne. Her finder du blandt andet generel information om igu og mulighederne for at etablere et igu-forløb.

SIRI tilbyder også et besøg fra rejseholdet, der blandt andet giver råd og vejledning til at tilrettelægge skræddersyede forløb med afsæt i kommunens konkrete udfordringer, ønsker og behov. Rejseholdet kan kontaktes på . Se mere om rejseholdet på integrationsviden.dk.