På vej mod en individualiseret tekstbog - nyt værktøj og nye metoder

 

Deltagere og samarbejde Center for Internationalisering og Parallelsproglighed (CIP, KU), Slagelse Sprogcenter samt forskere fra IT-Universitetet
Produkt Projektets overordnede formål har været at bidrage til den pædagogiske udvikling på tværs af sprogcentre i Danmark samt både at udvikle og dokumentere nye og ændrede pædagogiske metoder til at arbejde med læsning og ordforrådstilegnelse i forbindelse med differentieret og beskæftigelsesrettet sproglæring og -undervisning indenfor dansk som andetsprog. Det var projektets specifikke formål at udvikle konkrete og nytænkende pædagogiske og didaktiske metoder, praksisser og tilrettelæggelsesformer, der imødekommer den enkelte lærendes behov og interesser via inddragelse af den digitale platform Zeeguu, der tilpasser tekstudvalg og muliggør læsning af autentiske tekster i dansk som andetsprog. Undervisere fra CIP har efter-følgende arbejdet med platformen i forbindelse med den skræddersyede danskundervisning på centret.
Rapport

Projektets afsluttende rapport inkl. bilag samt opsummering fra afsluttende projektwebinar er tilgængelig på CIPs hjemmeside:

På vej mod en individualiseret tekstbog - nyt værktøj og nye metoder

Andet

Brugen af platformen Zeeguu har givet sprogunderviserne mulighed for at arbejde med nye metoder og værktøjer i deres undervisning, hvor sværere og auten-tiske tekster er blevet mere mere tilgængelige for deltagerne som også har oplevet en øget motivation og læselyst blandt kursisterne. Sideløbende med projektet nedsatte ITU en følgegruppe, som har undersøgt oplevelsen af platformens brugervenlighed og didaktik, hvilket har givet input til den videre udvikling af platformen. Gennemførelsen af dette projekt med kursister og un-dervisere på de to sprogcentre har derved givet input til en forbedring af Zeeguu-platformens brugervenlighed og en udvidelse af antallet af aktuelle og tilgængelige tekster ved træk af artikler fra flere online tidsskrifter og medier.

Kontakt Administrator Helen Sværke, Center for Internationalisering og Parallelsproglighed (CIP), email: