Om Prøve i Dansk 1 (PD1) - indhold og niveau

Prøve i Dansk 1 (PD1) består af en skriftlig og en mundtlig del. Læs mere om hver af delprøverne, hvordan prøven foregår og kravene til at bestå prøven.

Prøve i Dansk 1 henvender sig til voksne udlændinge, som har en meget kort eller ingen skolebaggrund fra hjemlandet, eller udlændinge, som ikke har lært at læse og skrive det latinske alfabet i deres hjemland. Prøven ligger på et niveau svarende til A2 (CEFR) for læseforståelse og skriftlig fremstilling og B1 for mundtlig kommunikation.

Prøven består af en skriftlig og en mundtlig del. Til den skriftlige del er der en prøve i læseforståelse og en prøve i skriftlig fremstilling.

 

Prøve i Læseforståelse

Delprøve 1

Prøvegrundlag

Fokus og opgavetype

Varighed og hjælpemidler

Delprøve 1 varer 60 minutter. Ingen hjælpemidler er tilladt.

 

Opgave 1

En fortællende tekst om et almindeligt hverdagsemne, fx arbejde, bolig eller fritid, på ca. 220 ord samt en tegning af nøgletemaet i teksten. I teksten er der fjernet 7 ord. Ordene er fx substantiver, verber, adjektiver, adverbier og konjunktioner. Det første ord, der er fjernet, fungerer som et eksempel.  

Fokus: Færdighed i at læse omhyggeligt lokalt, dvs. forstå ord og tekstsammenhæng på sætningsniveau.

Opgavetype: Huludfyldningsopgave. De fjernede ord er placeret under teksten sammen med yderligere 4 ord, der fungerer som distraktorer.

Prøvedeltageren skal anføre hvilke ord, der passer hvor.

Opgave  2
En fortællende tekst om et almindeligt hverdagsemne, fx arbejde, bolig eller fritid på ca. 350 ord samt en tegning af nøgletemaet i teksten. Teksten består af seks nummererede afsnit. Det første afsnit fungerer som et eksempel. 

Fokus: Færdighed i at læse omhyggeligt globalt på afsnitsniveau, dvs. ud fra hele tekstafsnittet eller store dele af tekstafsnittet forstå (hoved)indholdet.

Opgavetype: Udstregning af sætning, der ikke passer i konteksten.

Hvert afsnit indeholder en sætning, der ikke passer. Der er 5-6 sætninger i hvert afsnit inkl. den forkerte sætning. Første afsnit fungerer som eksempel, og sætningen, der ikke passer, er streget ud.

Opgave 3

Fortællende tekst (interview) på ca. 315 ord, hvor der beskrives og fortælles. Nøgletemaet præsenteres ved en tegning. Tekstens hovedperson præsenteres kort (1-2 linjer) i en rubrik under overskriften. Teksten består af 8 afsnit A-H

Der er 7 spørgsmål til teksten. Det første spørgsmål fungerer sammen med tekstens første afsnit som et eksempel.

Fokus: Færdighed i at læse selektivt og hurtigt globalt og derefter omhyggeligt lokalt dvs. lokalisere på forhånd valgte nøgleoplysninger i en tekst og forstå (hoved)indholdet.

Opgavetype: Multiple-matching. Prøvedeltageren skal ved hvert spørgsmål angive, hvilket afsnit der rummer svaret på det.

 

Delprøve 2

Prøvegrundlag

Fokus og opgavetype

Varighed og hjælpemidler

Delprøve 2 varer 30 minutter. Ingen hjælpemidler er tilladt.

 

Opgave 4

8 korte, informerende (opslags)tekster (f.eks. skilte, opslag og annoncer) med en samlet længde på c. 80 ord. De enkelte tekster identificeres ved et bogstav (A-I).

Der er 7 sætninger, som skal matches med teksterne. Den første sætning fungerer sammen med første tekst som et eksempel.

Fokus: Færdighed i at læse selektivt og hurtigt globalt, dvs. danne sig et overblik over hovedindholdet i en tekst ud fra nøgleinformationer i teksten.

 

Opgavetype: Multiple matching. Prøvedeltageren skal ved hver sætning angive, hvilken tekst der passer til den.

Opgave 5

3 opslagstekster af forskellig art.

Der er 2 spørgsmål til hver tekst. Der er i alt 6 spørgsmål.

Fokus: Færdighed i at læse selektivt og hurtigt lokalt, dvs. lokalisere specifikke, faktuelle oplysninger.

Opgavetype: Kort-svar


Prøve i Skriftlig fremstilling

 

Prøvegrundlag

Fokus og opgavetype

Varighed og hjælpemidler

Prøven varer 60 minutter. Alle ordbøger er tilladt.

 

Delprøve 1

En situationsbeskrivelse med en række faktuelle oplysninger, samt en blanket eller et skema, der skal udfyldes på baggrund af den.

Fokus: Færdighed i at overføre faktuelle informationer

Opgavetype: Informationsoverførsel, dvs. udfyldning af blanket eller skema. 

Delprøve 2

En situationsbeskrivelse og tre tegninger, som giver afsæt for en del af de faktuelle informationer, som prøvedeltageren skal give.

Fokus: Færdighed i at give faktuelle informationer og beskrive.

 

Opgavetype: Et opslag. Minimum 20 ord.

Delprøve 3

En situationsbeskrivelse og en forklaringstegning/collage som inspiration til, hvilke informationer prøvedeltageren kan give i sin e-mail.

E-mailen indledes med en fortrykt repetition af situationen samt en angivelse af, hvad prøvedeltageren skal fortælle om, f.eks.: Du har fået nyt arbejde: Fortæl lidt om dine nye kolleger og om, hvad du laver.

Fokus: Færdighed i at give faktuelle informationer, herunder fortælle, beskrive og evt. stille spørgsmål.

Opgavetype: Uformel henvendelse (e-mail til en ven). Minimum 40 ord.

 

Prøve i Mundtlig kommunikation

 

 Prøvegrundlag

Fokus og opgavetype

Varighed og hjælpemidler

Prøven varer samlet 20 minutter for to prøvedeltagere. Delprøve 1 varer 10 minutter for to prøvedeltagere og Delprøve 2 varer 10 minutter for to prøvedeltagere.  

Delprøve 1

Et selvvalgt emne om konkrete og personligt erfarede hverdagsforhold.

Fokus: Færdighed i at strukturere en præsentation og fortælle sammenhængende om et komplekst emne. Færdighed i at indgå i et interview om emnet, der indeholder beskrivelse, forklaring, vurdering, stillingtagen og argumentation.

Opgavetype:

  • En forberedt præsentation på ca. 5 minutter om det tildelte emne.
  • Et interview på ca. 15 minutter, hvor eksaminator på baggrund præsentationen stiller spørgsmål til emnet.

Delprøve 2

Der er tre emner om almene hverdagsforhold: A, B og C. Der er et prøvegrundlag til hvert emne omfattende to billeder.  Billederne er på hver sit ark.

Der er desuden et eksaminatorark med angivelse af eksaminators input til interaktionen med prøvedeltagerne enkeltvis og til interaktionen, hvor eksaminator fungerer som mediator. Der er tre instruktionsbullets på eksaminatorarket, som eksaminator skal følge. Der er desuden en case med tilknyttet foto til interaktionsdelen.

Fokus: Færdighed i at forstå samtalepartneren (eksaminator) og indgå i interaktion, herunder fortælle, beskrive og udveksle informationer og synspunkter med henholdsvis eksaminator (1. del) og en anden prøvedeltager (2. del)

Opgavetype: Først et interview, hvor eksaminator interviewer prøvedeltagerne enkeltvis. Eksaminator beder prøvedeltageren fortælle om situationen på billedet og stiller herefter interviewspørgsmål i relation hertil.

Dernæst følger en samtale mellem de to prøvedeltagere, hvor mere generelle aspekter af emnet uddybes med udgangspunkt i en case, der ledsages af et foto (Billede 3). Eksaminator præsenterer casen og fungerer som mediator.