Om kommunalt tilsyn

Et løbende tilsyn med sprogcentrene sikrer det bedst mulige tilbud om danskuddannelser til borgerne

Kommunerne indgår driftsaftaler med sprogcentre om tilbud om danskuddannelse til voksne udlændinge.

Kvalitet i uddannelserne. Formålet med det kommunale tilsyn med sprogcentrene er at sikre den bedst mulige kvalitet i danskuddannelserne.

Kommunerne har pligt til at føre løbende tilsyn med de sprogcentre, de har en driftsaftale med. Hver andet år skal kommunerne indsende en tilsynsrapport til Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI), hvor tilsynet beskrives nærmere.

Løbende tilsyn kan fx være, at:

  • Kommunen og udbyderen løbende over den to-årige tilsynsperiode holder statusmøder
  • Kommunen løbende ser på data fra sprogcenteret om fravær, gennemførselshastighed, karakterer m.m., og at kommunen reagerer på udsving
  • Kommunen fører pædagogisk tilsyn med undervisningen flere gange i tilsynsperioden, så undervisningskvaliteten løbende kvalificeres.

Vejledning og indberetning

Som hjælp til at føre det løbende tilsyn, har SIRI udarbejdet en vejledning om tilsynet, hvor der bl.a. beskrives forskellige metoder for, hvordan man kan analysere og anvende data, hvordan man kan tilrettelægge tilsynet m.v.

Vejledning om kommunalt tilsyn med danskuddannelserne (pdf)

 

Udlændinge- og Integrationsministeriet fastsætter nærmere regler om indholdet og udøvelsen af tilsynet. Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) har udviklet en indberetningsskabelon til støtte for tilsynet. Indberetningsskabelonen opdateres forud for indleveringen i hver tilsynsperiode. Det står kommunerne frit at føre tilsyn med områder, som ikke fremgår af skabelonen.

Indberetningsskabelon 2020-2022 (word).

Formål med kommunernes tilsyn

Det primære formål med kommunernes tilsyn er at sikre, at kvaliteten i danskuddannelserne lever op til Bekendtgørelsen om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. (uim.dk). Det vil sige at danskuddannelserne gennemføres efter gældende love og regler og understøtter udlændinges integration og vej til varig beskæftigelse.

Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) gennemgår de indkomne tilsynsrapporter og giver tilbagemeldinger til kommunerne. Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) gennemgår tilsynsrapporterne med henblik på at sikre, at love og bekendtgørelser på området følges. Gennemgangen tager primært afsæt i:

Vejledning om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. (Find den i listen på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside uim.dk)

Vejledning om kommunalt tilsyn med danskuddannelse (pdf).

Statsligt tilsyn med udbydere af danskuddannelser

Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) fører tilsyn med sprogcentrenes visitations- og indplaceringspraksisser samt med afholdelsen af dansk- og vidensprøverne. Se mere om det statslige tilsyn.