Statsligt tilsyn med visitationen

Tilsynet skal sikre, at visitation og indplacering på danskuddannelserne sker i overensstemmelse med loven. Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) fører løbende tilsyn på udvalgte sprogcentre.

Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) fører statslige tilsyn med visitation og indplacering på danskuddannelserne. Det statslige tilsyn bygger på observation af visitationer i praksis, stikprøveudtag og samtale med visitator.

Formålet er at sikre, at indplacering af kursister sker i overensstemmelse med danskuddannelsesloven, herunder at indplaceringen sker på det rette sproglige niveau i forhold til den enkelte kursists forudsætninger og mål med undervisningen.

Tilsynet skal sikre, at:

 • visitation og indplacering af kursister på danskuddannelserne foregår i overensstemmelse med gældende lov, bekendtgørelser og vejledning
 • afdække visitations- og indplaceringspraksisser på tværs af kommuner med henblik på kvalitetsudvikling, herunder ensartethed i visitations- og indplaceringspraksisser.

Tilsynet er tilrettelagt med afsæt i Vejledning til visitation og indplacering på danskuddannelser til voksne udlændinge m.fl. (2023):

Se Vejledning til visitation og indplacering på danskuddannelser til voksne udlændinge m.fl. (2023) (pdf)

Tilsynets fokus

Ved tilsynet vil der være fokus på:

 • Afdækning af kursistens generelle og sproglige forudsætninger, herunder dansksproglige, for deltagelse i danskuddannelse
 • Afdækning af kursistens mål med danskuddannelse samt job- og uddannelsesmål i Danmark
 • Dokumentation under og efter visitationssamtalen
 • De fysiske rammer og visitators kompetencer
 • Om visitations- og indplaceringspraksisser er i overensstemmelse med styrelsens retningslinjer, herunder anvendelsen af SIRIs visitationsmateriale til indplacering på danskuddannelse og modul.

Rejsehold og tilsynssamtale

Tilsynet gennemføres af et rejsehold af erfarne visitatorer, der ved besøg på sprogcentrene observerer visitationer, tager stikprøver på 20 visitationer og har en samtale med visitator.

Samtalen handler blandt andet om:

 • visitationens tilrettelæggelse
 • vejledning og visitationsmaterialer
 • beskæftigelsesrettet fokus i visitationen
 • samarbejde mellem kursist, kommune og sprogcenter.