Vejledning til visitation

Vejledning til visitation og indplacering.

Vejledningen fra Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) henvender sig til visitatorer ved sprogcentrene. Materialerne skal bruges ved visitation og indplacering på danskuddannelserne og støtter dig i at foretage en korrekt indplacering af kursisten ved første visitationssamtale.

Struktur på samtalen. Vejledningen lægger op til en bestemt struktur i visitationen, der hjælper dig til at komme rundt om alle væsentlige faglige elementer under visitationssamtalen og den sproglige afdækning af kursisten.

Vejledningen afspejler en fælles faglig forståelse af pædagogiske praksisser, der lever op til lovkrav, og som skaber kvalitet i visitationen.

Gældende retningslinjer

Vejledning til visitation og indplacering på danskuddannelser til voksne udlændinge m.fl. (2023) indeholder gældende retningslinjer for visitation og indplacering på danskuddannelserne. Vejledningen uddyber og supplerer bekendtgørelsens (BEK nr. 1766 af 27. december 2018) bestemmelser om udbyders visitation og indplacering af udlændinge på danskuddannelserne.

Vejledning til visitation og indplacering på danskuddannelser til voksne udlændinge m.fl. (2023) (pdf)

Vejledningen består af følgende dele:

  • Del I: en kort gennemgang af visitationens faste elementer og de retningslinjer, der knytter sig til visitators opgaver
  • Del II: en faglig uddybning af faglige pro­blemstillinger, der ofte giver anledning til tvivl om indplacering af kursister
  • Bilag 1 og 2: SIRIs visitations- og indplaceringsskema og danskuddannelsesmodellen med en oversigt over de tre danskuddannelser, afsluttende danskprøve, moduler og angivelser af CEFR-niveauer.

Visitations- og indplaceringsskema (pdf)

Her finder du SIRIs visitations- og indplaceringsskema. Skemaet er også indsat i vejledningens bilag 1.

Danskuddannelser til voksne udlændinge m.fl. (pdf).

Her finder du en grafisk model over danskuddannelserne. Modellen er også indsat i vejledningens bilag 2.