Praktisk prøveafholdelse - vidensprøver

Prøveafholderen informerer prøvedeltagerne om vidensprøverne og er ansvarlig for den praktiske prøveafholdelse. Læs mere om tider og frister, oplysningsskema, vejledning til prøvedeltagere, legitimation, særlige prøvevilkår og klager herunder.

Denne side indeholder vigtig information om ændringer gældende ved prøverne den 29. maj 2024 og fremefter. Bekendtgørelserne med de nye ændringer er udstedt og er gældende fra 15. maj 2024. Find bekendtgørelserne på Retsinformation HER og HER.

Tider og frister

Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) offentliggør senest den 1. oktober hvert år tilmeldingsfrister og prøvetidspunkter for det følgende kalenderår her på siden. Tilmeldingsfristen til prøverne er 5 uger før prøvedagen.

Information til prøveafholderne om datoer og frister for vidensprøverne 29. maj 2024 

Prøvedatoer vidensprøverne sommertermin 2024:

Tilmelding           

     24. april 2024          

Prøvedato

     29. maj 2024

 Prøvedatoer vidensprøverne vintertermin 2024:

Tilmelding           

     23. oktober 2024

Prøvedato

     27. november 2024

Tilmelding efter tilmeldingsfristen forudsætter tilladelse fra Styrelsen for International Rekruttering og Integration. Se mere om dispensation for tilmeldingsfristen på borgersiderne om henholdsvis Indfødsretsprøven og Medborgerskabsprøven.

Husk tilmeldingsfristen. Der er ved hver termin borgere, der desværre ikke når at tilmelde sig til vidensprøverne inden for fristen. Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) opfordrer til, at du som prøveafholder tydeligt annoncerer aktuelle tilmeldingsfrister på internettet, gennem omtale, opslag og lignende.

Pris

Prøveafholder opkræver 874 kr. i forbindelse med tilmelding (2024-beløb). 

Adresser på prøvesteder og anmeldelse af prøvedeltagere

Som leder eller prøveansvarlig ved et sprogcenter, skal du melde til SIRI, hvor prøverne afholdes. Du skal ligeledes indsende informationer om, hvor mange prøvedeltagere der er tilmeldt til hhv. Medborgerskabsprøven og Indfødsretsprøven. Begge oplysninger skal være SIRI i hænde senest 4 uger før prøveterminens begyndelse.

Du finder link til anmeldelse af adresser og prøvedeltagere i Information til prøveafholdere om datoer og frister for vidensprøverne, der udsendes forud for hver prøvetermin.

Vejledning til prøvedeltagere

I forbindelse med tilmelding skal prøveafholder udlevere det informationsmateriale, som Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) har udarbejdet. Materialet kan udleveres fysisk eller digitalt, fx på e-mail. Prøveafholderen skal notere på en liste over tilmeldte prøvedeltagere, at den skriftlige vejledning er udleveret. Materialet indeholdende information om de nye regelændringer (se evt orienteringsskrivelser sendt per mail, senest 15 maj 2024), findes på nedenstående link, i kolonnen til højre herfor og på siderne med information til borgerene. Prøveafholder skal sikre, at alle prøvedeltagere er opmærksom på ændringerne, herunder at kørekort ikke kan anvendes som legitimation. Prøveafholder er ansvarlig for, at prøvedeltagerne har fået udleveret nedenstående seneste udgave af informationsmaterialet (udgaven fra april 2024).   

Information til prøvedeltagere om Indfødsretsprøven (pdf)

Information til prøvedeltagere om Medborgerskabsprøven (pdf)

Vejledning til prøveafholdere

Vejledning om den praktiske vidensprøveafholdelse beskriver generelle og praktiske aspekter af prøveafholdelsen, herunder lederens ansvar. Vejledningen er tilrettet til de nye regelændringer:

Vejledning om den praktiske vidensprøveafholdelse maj 2024 (pdf)

Vigtigt med legitimation

For at deltage i prøven skal prøvedeltagerne fremvise original legitimation på prøvedagen. 

Vær opmærksom på, at der ikke kan anvendes kørekort som legitimation fra og med prøven 29. maj 2024. 

Det anbefales, at prøvedeltagere, der har tilmeldt sig i troen om, at deres kørekort kan anvendes som legitimation, og som ikke kan nå at fremskaffe et af nedenstående legitimationsdokumenter inden prøven, tilbydes en plads ved vinterterminen 2024, eller tilbydes at få deres gebyr tilbagebetalt.

Følgende dokumenter kan bruges som legitimation:

  • Opholdskort, fremmedpas eller konventionspas fra en offentlig myndighed i Danmark.
  • Pas eller identitetskort fra en offentlig myndighed i et andet EU-/EØS-medlemsland eller Schweiz.
  • Pas, som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end ovenfor oplistet, og hvori der er isat en opholdssticker.

Mind prøvedeltagerne om at huske original legitimation. Fotokopi eller billede af dokumentet er ikke tilstrækkeligt. Der er ved hver termin deltagere, der desværre glemmer gyldig legitimation. SIRI opfordrer til, at du som prøveafholder hjælper prøvedeltagerne med at huske det.

SIRI opfordrer til, at prøvedeltagerne oplyses om, at de i god tid inden prøven bør sikre, at de har tilladt legitimation, at alle oplysninger på dokumentet er tydelige, og at billedet er vellignende.

Anden legitimation

Hvis kursisten ikke har en af de gyldige former for legitimation, kan der i nogle tilfælde gives tilladelse til at anvende en anden form for legitimation. Kursisten skal ansøge om dette hos Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) senest 4 uger inden prøven. Se mere på borgersiderne om legitimation til henholdsvis Indfødsretsprøven og Medborgerskabsprøven.

Der kan ikke gives dispensation til brug af kørekort som legitimation.

Prøverafholder vejleder kursisterne om legitimation.

Særlige vilkår og fritagelse 

Prøveafholder kan bevilge særlige prøvevilkår til prøvedeltagere med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller andre tilsvarende vanskeligheder. Dette for eksempel i form af forlænget tid eller tekniske hjælpemidler (fx et program til oplæsning).

Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) kan ikke bevilge fritagelse fra en vidensprøve eller fra dele heraf.

For Indfødsretsprøven gælder, at en borger i helt særlige tilfælde kan ansøge om statsborgerskab uden at have bestået Indfødsretsprøven. Det kan kun ske ved at ansøge Folketingets Indfødsretsudvalg. Muligheden for dispensation er beskrevet på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside (uim.dk).

Klageregler  

En prøvedeltager kan omkostningsfrit få udleveret en kopi af sin prøvebesvarelse af prøveafholderen. Besvarelsen kan prøvedeltageren bruge til at begrunde sin klage. Klager over bedømmelsen indgives til Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) af prøvedeltageren.

Klager over prøveafholders afgørelser indgives til prøveafholder, der giver en udtalelse, sender denne i partshøring hos klager og herefter indsender sagen til SIRI.

Prøvespørgsmål og rettevejledning samt klagevejledning finder du på siderne til borgerne, henholdsvis:

Indfødsretsprøven

Medborgerskabsprøven.