Praktisk prøveafholdelse - vidensprøver

Prøveafholderen informerer prøvedeltagerne om vidensprøverne og er ansvarlig for den praktiske prøveafholdelse. Læs mere om tider og frister, oplysningsskema, vejledning til prøvedeltagere, legitimation, særlige prøvevilkår og klager herunder.

Tider og frister

Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) offentliggør senest den 1. oktober hvert år tilmeldingsfrister og prøvetidspunkter for det følgende kalenderår her på siden. Tilmeldingsfristen til prøverne er 5 uger før prøvedagen.

Prøvedatoer vidensprøverne vintertermin 2023:

Tilmelding           

     25. oktober 2023 

Prøvedato

     29. november 2023

 Prøvedatoer vidensprøverne sommertermin 2024:

Tilmelding           

     24. april 2024          

Prøvedato

     29. maj 2024

 Prøvedatoer vidensprøverne vintertermin 2024:

Tilmelding           

     23. oktober 2024

Prøvedato

     27. november 2024

Tilmelding efter tilmeldingsfristen forudsætter tilladelse fra Styrelsen for International Rekruttering og Integration. Se mere om dispensation for tilmeldingsfristen på borgersiderne om henholdsvis Indfødsretsprøven og Medborgerskabsprøven.

Husk tilmeldingsfristen. Der er ved hver termin borgere, der desværre ikke når at tilmelde sig til vidensprøverne inden for fristen. Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) opfordrer til, at du som prøveafholder tydeligt annoncerer aktuelle tilmeldingsfrister på internettet, gennem omtale, opslag og lignende.

Pris

Prøveafholder opkræver 874 kr. i forbindelse med tilmelding (2024-beløb). 

Oplysningsskema

Prøveafholder skal udfylde et oplysningsskema med information om, hvor prøverne afholdes. Send oplysningerne med sikker mail til senest 4 uger inden prøveterminen.

Adresser på prøvesteder

Som leder eller prøveansvarlig ved et sprogcenter, skal du udfylde et skema med oplysninger om, hvor prøverne afholdes. Dette skema skal være SIRI i hænde senest 4 uger før prøveterminens begyndelse.

Skema vedr. adresser for vidensprøverne (pdf)

Vejledning til prøvedeltagere

I forbindelse med tilmelding skal prøveafholder udlevere det informationsmateriale, som Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) har udarbejdet. Materialet kan udleveres fysisk eller digitalt, fx på e-mail. Prøveafholderen skal notere på en liste over tilmeldte prøvedeltagere, at den skriftlige vejledning er udleveret. Materialet kan hentes her:

Information til prøvedeltagere om Indfødsretsprøven (pdf)

Information til prøvedeltagere om Medborgerskabsprøven (pdf)

Vejledning til prøveafholdere

Vejledning om den praktiske vidensprøveafholdelse beskriver generelle og praktiske aspekter af prøveafholdelsen, herunder lederens ansvar:

Vejledning om den praktiske vidensprøveafholdelse (pdf)

Vigtigt med legitimation

For at deltage i prøven skal prøvedeltagerne fremvise original legitimation på prøvedagen. Det er:

  • Opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort fra en offentlig myndighed i Danmark.
  • Pas, identitetskort eller kørekort fra en offentlig myndighed i et andet EU-/EØS-medlemsland eller Schweiz.
  • Pas, som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end ovenfor oplistet, og hvori der er isat en opholdssticker.

Mind prøvedeltagerne om at huske original legitimation. Fotokopi eller billede af dokumentet er ikke tilstrækkeligt. Der er ved hver termin deltagere, der desværre glemmer gyldig legitimation. SIRI opfordrer til, at du som prøveafholder hjælper prøvedeltagerne med at huske det.

Anden legitimation

Hvis kursisten ikke har en af de gyldige former for legitimation, kan der i nogle tilfælde gives tilladelse til at anvende en anden form for legitimation. Kursisten skal ansøge om dette hos Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) senest 4 uger inden prøven. Se mere på borgersiderne om legitimation til henholdsvis Indfødsretsprøven og Medborgerskabsprøven.

Vejledning om legitimation (2023) (pdf) finder du svar på spørgsmål om legitimation. Prøverafholder vejleder kursisterne om legitimation.

Særlige vilkår og fritagelse 

Prøveafholder kan bevilge særlige prøvevilkår til prøvedeltagere med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller andre tilsvarende vanskeligheder. Dette for eksempel i form af forlænget tid eller tekniske hjælpemidler (fx et program til oplæsning).

Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) kan ikke bevilge fritagelse fra en vidensprøve eller fra dele heraf.

For Indfødsretsprøven gælder, at en borger i helt særlige tilfælde kan ansøge om statsborgerskab uden at have bestået Indfødsretsprøven. Det kan kun ske ved at ansøge Folketingets Indfødsretsudvalg. Muligheden for dispensation er beskrevet på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside (uim.dk).

Klageregler  

En prøvedeltager kan omkostningsfrit få udleveret en kopi af sin prøvebesvarelse af prøveafholderen. Besvarelsen kan prøvedeltageren bruge til at begrunde sin klage. Klager over bedømmelsen indgives til Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) af prøvedeltageren.

Klager over prøveafholders afgørelser indgives til prøveafholder, der giver en udtalelse, sender denne i partshøring hos klager og herefter indsender sagen til SIRI.

Prøvespørgsmål og rettevejledning samt klagevejledning finder du på siderne til borgerne, helholdsvis:

Indfødsretsprøven

Medborgerskabsprøven.