Om Prøve i Dansk 2 (PD2) - indhold og niveau

Prøve i Dansk 2 (PD2) består af en skriftlig og en mundtlig del. Læs mere om hver af delprøverne, hvordan prøven foregår og kravene til at bestå prøven.

Prøve i Dansk 2 henvender sig til voksne udlændinge, som har en kort skole- og uddannelsesbaggrund fra hjemlandet. Prøven ligger på et niveau svarende til B1 (CEFR) for læseforståelse og skriftlig fremstilling og B1+ formundtlig kommunikation. Prøven består af en skriftlig og en mundtlig del. Til den skriftlige del er der en prøve i læseforståelse og en prøve i skriftlig fremstilling.

Prøve i Læseforståelse

Delprøve 1

Prøvegrundlag

Fokus og opgavetype

Varighed og hjælpemidler

Delprøve 1 varer 30 minutter. Ingen hjælpemidler er tilladt.

 

Opgave 1

3-4 opslagstekster (f.eks. brochurer, pjecer, kataloger og hjemmesider) på i alt ca. 1900-2200 ord.

Der er 6 spørgsmål til teksterne. Der er desuden et spørgsmål til den første tekst, der fungerer som et eksempel.

Fokus: Færdighed i at læse selektivt og hurtigt lokalt/skanne, dvs. lokalisere specifikke, faktuelle oplysninger.  

Opgavetype: Kort-svar.

Opgave  2

9 korte, informerende tekster (fx annoncer eller opslag) med en samlet længde på 375 ord. De enkelte tekster identificeres ved et bogstav (A-I).

Der er 7 sætninger, som skal matches med teksterne. Sætningen til den øverste annonce (A) fungerer som et eksempel.   

Fokus: Færdighed i at læse selektivt og hurtigt globalt, dvs. dvs. danne sig et overblik over hovedindholdet i en tekst ud fra nøgleinformationer i teksten.

Opgavetype: Multiple matching. Prøvedeltageren skal ved hver sætning angive, hvilken tekst der passer til den.

 

Delprøve 2

Prøvegrundlag

Fokus og opgavetype

Varighed og hjælpemidler

Delprøve 2 varer 60 minutter. Ingen hjælpemidler er tilladt.

 

 

Opgave 3

En fortællende tekst på ca. 300 ord.

I teksten er der fjernet 9 ord. Ordene er fx substantiver, verber, adjektiver, adverbier og konjunktioner.

Det første ord, der er fjernet, fungerer som et eksempel.

Fokus: Færdighed i at læse omhyggeligt lokalt, dvs. forstå ord og tekstsammenhæng på sætningsniveau.

Opgavetype: Huludfyldningsopgave med ord. De fjernede ord er placeret under teksten sammen med yderligere 5 ord, der fungerer som distraktorer.

Prøvedeltageren skal anføre hvilke ord, der passer hvor.

Opgave 4

En fortællende tekst på ca. 500-550 ord.

Teksten består af 6 afsnit. Der er fjernet en sætning i hvert afsnit.

Den sætning, der er fjernet i tekstens første afsnit, fungerer som et eksempel.

Fokus: Færdighed i at læse omhyggeligt globalt, dvs. ud fra hele tekstafsnittet eller store dele af tekstafsnittet forstå (hoved)indholdet samt væsentlige detaljer.

Opgavetype: Huludfyldningsopgave med sætninger. De fjernede sætninger er placeret under teksten sammen med yderligere 2 sætninger, der fungerer som distraktorer.

Prøvedeltageren skal anføre hvilke sætninger, der passer hvor.

Opgave 5

Fortællende tekst (interview) på ca. 450-500 ord. Tekstens hovedperson præsenteres kort (1-2 linjer) i en rubrik under overskriften. Teksten består af 8 afsnit A-H.

Der er 5 spørgsmål til teksten. Der er desuden et spørgsmål, der sammen med første afsnit af teksten fungerer som et eksempel.

Fokus: Færdighed i at læse selektivt og hurtigt globalt og derefter omhyggeligt lokalt dvs. lokalisere på forhånd valgte nøgleoplysninger i en tekst og forstå (hoved)indholdet.

Opgavetype: Multiple-matching. Prøvedeltageren skal ved hvert spørgsmål angive, hvilket afsnit der rummer svaret på det.


Prøve i Skriftlig fremstilling

 

Prøvegrundlag

Fokus og opgavetype

Varighed og  hjælpemidler

Prøven varer 90 minutter. Alle ordbøger er tilladt.

 

Delprøve 1

Der indgår to opgaver, 1A og 1B, hvoraf prøvedeltageren skal besvare den ene.

I hver opgave indgår der en situationsbeskrivelse og fire indholdspunkter, som afsæt for det svar, prøvedeltageren skal skrive.

Fokus: Færdighed i at give faktuelle oplysninger herunder beskrive og påvirke.

Opgavetype: (Halv)formel henvendelse fx anbefaling, opslag, klage, takkebrev, ansøgning, invitation.

 

Delprøve 2

I opgaven indgår der en situationsbeskrivelse og en uformel skriftlig henvendelse i form af et uddrag af en e-mail, som afsæt for det svar, prøvedeltageren skal skrive.

Fokus: Færdighed i at give faktuelle informationer, herunder beskrive og fortælle.

Opgavetype: En uformel henvendelse (personlig e-mail). Minimum 100 ord. 

 

Prøve i Mundtlig kommunikation

 

 Prøvegrundlag

Fokus og opgavetype

Varighed og hjælpemidler

Prøven varer samlet 20 minutter for to prøvedeltagere. Delprøve 1 varer 10 minutter for to prøvedeltagere og Delprøve 2 varer 10 minutter for to prøvedeltagere.  

Delprøve 1

Et selvvalgt emne om konkrete og personligt erfarede hverdagsforhold.

Fokus: Færdighed i at strukturere en præsentation og fortælle sammenhængende om et komplekst emne. Færdighed i at indgå i et interview om emnet, der indeholder beskrivelse, forklaring, vurdering, stillingtagen og argumentation.

Opgavetype:

  • En forberedt præsentation på ca. 5 minutter om det tildelte emne.
  • Et interview på ca. 15 minutter, hvor eksaminator på baggrund præsentationen stiller spørgsmål til emnet.

Delprøve 2

Der er tre emner om konkrete hverdagsforhold: A, B og C. Der er et prøvegrundlag til hvert emne omfattende to billeder.  Billederne er på hver sit ark.

Der er desuden et eksaminatorark med angivelse af eksaminators input til interaktionen med prøvedeltagerne enkeltvis og til interaktionen, hvor eksaminator fungerer som mediator. Der er tre instruktionsbullits på eksaminatorarket, som eksaminator skal følge Der er desuden en case med tilknyttet foto til interaktionsdelen.

Fokus: Færdighed i at forstå samtalepartneren (eksaminator) og indgå i interaktion, herunder fortælle, beskrive og udveksle informationer og synspunkter med henholdsvis eksaminator (1. del) og en anden prøvedeltager (2. del)

Opgavetype: Først et interview, hvor eksaminator interviewer prøvedeltagerne enkeltvis. Eksaminator beder prøvedeltageren fortælle om situationen på billedet og stiller herefter interviewspørgsmål i relation hertil.

Dernæst følger en samtale mellem de to prøvedeltagere, hvor mere generelle aspekter af emnet uddybes med udgangspunkt i en case, der ledsages af et foto (Billede 3). Eksaminator præsenterer casen og fungerer som mediator.