Prøvedato, tilmelding og pris

Prøverne bliver afholdt to gange om året i maj/juni og i november/december. Tilmeld dig direkte hos en prøveafholder. Fristen for tilmelding til sommerterminen er 4. marts 2024.

Prøveafholderen kan give dig information om prøverne blandt andet om tilmelding, forberedelse, regler under prøverne, særlige vilkår for handikappede m.v. Prøveafholderen kan også vejlede dig om klagemulighederne. Nogle prøveafholdere holder informationsmøder for prøvedeltagere.

Tilmelding og prøvedato

Fristen for at tilmelde dig prøverne er 10 uger før prøveterminens begyndelse. Hvis du er selvstuderende, kan du selv vælge, hvor du ønsker at aflægge din prøve.

Find en prøveafholder her.

Prøverne består af en skriftlig og en mundtlig del. Den skriftlige del ligger før den mundtlige. Prøvedatoerne for de skriftlige prøver ser du i skemaet. Prøveafholder fastlægger datoen for de mundtlige prøver inden for den periode, der står i skemaet.

Frist: Sidste frist for tilmelding til sommerterminen 2024 er den 4. marts 2024.

Datoer for danskprøverne maj - juni 2024

Tilmeldingsfrist

4. marts 2024

Skriftlig Prøve i Dansk 1 (PD1)

16. maj 2024

Skriftlig Prøve i Dansk 2 (PD2)

15. maj 2024

Skriftlig Prøve i Dansk 3 (PD3)

14. maj 2024

Skriftlig Studieprøven (SP)

13. maj 2024

Mundtlige prøver (PD1, PD2, PD3, SP) 

10. - 21. juni 2024 

Du tilmelder dig både til den skriftlige og den mundtlige del af prøverne og tager begge prøver i samme termin (sommer eller vinter).

Mundtlige aftenprøver efter kl. 16 kan prøveafholderne tilbyde d. 11., 13., 17. eller 19. juni 2024. Spørg prøveafholderen, om de tilbyder mulighed for at tage prøven om aftenen.

Styrelsen for International Rekruttering og Integration offentliggør også datoer og gebyrer for de kommende prøver:

Se prøvedatoer og gebyrer for vinterterminen 2024.

Særligt om Studieprøven

Hvis du tidligere har været tilmeldt hele Studieprøven, men ikke har bestået enten den skriftlige eller den mundtlige del, kan du nøjes med at tilmelde dig den del af prøven, du ikke har bestået. Hvis du herefter består denne del, kan du overføre resultatet fra den tidligere beståede del og få et prøvebevis.

Pris

Hvis du er selvstuderende, opkræver prøveafholderen et gebyr når du tilmelder dig prøven. For selvstuderene er de aktuelle gebyrer (2024):

  • Prøve i Dansk 1: 1520 kr.
  • Prøve i Dansk 2: 1520 kr.
  • Prøve i Dansk 3: 1520 kr.
  • Studieprøven: 911 kr. for den skriftlige del og 911 kr. for den mundtlige del.

Gebyret betaler du til din prøveafholder. Gebyrerne reguleres én gang årligt d. 1. januar.

Vigtigt med gyldig legitimation

For at deltage i prøven skal du fremvise original legitimation på prøvedagen.

Det er tale om:

  • Pas, opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i Danmark
  • Pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU-/EØS-medlemsland eller i Schweiz
  • Pas eller anden gyldig rejselegitimation med billede udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end de ovenfor nævnte. Undersøg i god tid inden prøven, hvilken legitimation der kan bruges ved prøven. Fotokopi eller billede af dokumentet kan ikke bruges.

Kontakt prøveafholderen, der kan vejlede dig om det.

Anden legitimation

Hvis du ikke har en af de gyldige former for legitimation, kan der i nogle tilfælde gives tilladelse til at anvende en anden form for legitimation. Du skal ansøge om dette hos Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) senest 4 uger inden prøven.

Sikker mail - sender du til SIRI gennem Digital Post (fx via e-Boks, Mit.dk, Borger.dk eller Digital Post appen). Vælg "Styrelsen for International Rekruttering og Integration" som modtager. Vælg herefter "Danskprøver" som underkategori af modtager.

Sygdom

Hvis du er tilmeldt en prøve, men på grund af sygdom er forhindret i at aflægge enten den skriftlige eller den mundtlige del af prøven, kan du søge om lov til kun at aflægge den anden del i en senere termin og kombinere det opnåede resultat med det kommende resultat.

Hvis du bliver syg, kan du kontakte din prøveafholder, der beslutter, om du kan få lov til at overføre det resultat, du allerede har opnået, til en senere termin.

Prøveafholder skal have en lægeerklæring, der dokumenterer, at det var sygdom, der forhindrede dig i at komme til den skriftlige eller den mundtlige del af prøven. Lægeerklæringen skal du have med eller kunne sende, når du kontakter prøveafholderen om det.

Hvis du får tilladelse til at tage den skriftlige eller den mundtlige del senere, skal du ved næste tilmelding selv gøre prøvestedet opmærksom på, at du har tilladelsen.

Når du deltager i en ny prøve, skal du betale gebyr igen. Gebyret for en skriftlig eller en mundtlig del svarer til halvdelen af gebyret for en fuld prøve.

Dispensation for tilmelding efter tilmeldingsfristen

Har du ikke har tilmeldt dig til tiden, kan du søge om dispensation for tilmeldingsfristen hos Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI). Det gør du ved at udfylde:

Ansøgning om dispensation for tilmeldingsfristen ved danskprøverne

Skemaet sender du med Digital Post (fx via e-Boks, Mit.dk, Borger.dk eller Digital Post appen). Du skal vælge ”Styrelsen for International Rekruttering og Integration” som modtager. Herefter skal du vælge ”Danskprøver” som underkategori af modtager.

Prøvebevis

Hvis du består Prøve i Dansk 1, Prøve i Dansk 2 eller Prøve i Dansk 3, udsteder prøveafholder et prøvebevis til dig. Du kan også få et bevis, hvis du har taget, men ikke bestået en af disse prøver.

For at få et prøvebevis på Studieprøven skal du have bestået både læseforståelse, skriftlig fremstilling og mundtlig kommunikation med en karakter på mindst 02 til hver af delprøverne. Hvis du ikke består, kan du bede prøveafholder om at få en attest med oplysninger om de opnåede resultater. Det er prøveafholder, der udsteder prøvebeviset.
Hvis du ikke består en prøve, kan du gå op til en ny prøve i den følgende prøvetermin. Her skal du betale et nyt gebyr.

Gyldigheden af din prøve afhænger af, hvad du skal bruge den til, og du bør undersøge hvilke krav, der gælder, der hvor du skal bruge prøvebeviset. Der er således forskel på, om du skal bruge beviset til fx at få adgang til en uddannelse eller fx som dokumentation i forbindelse med en opholdsansøgning.