Om Studieprøven og krav til at bestå

Studieprøven består af en skriftlig og en mundtlig del. Læs mere om hver af delprøverne, hvordan prøven foregår og kravene til at bestå prøven.

Prøven henvender sig til dig, der har en mellemlang eller lang skole- og uddannelsesbaggrund fra dit hjemland, og fx ønsker at tage en videregående uddannelse på dansk. Du kan tilmelde dig Studieprøven, hvis du gerne vil have en formel dokumentation for dansksproglige færdigheder svarende til niveauet C1 i CEFRDu kan bruge Studieprøven til at opfylde dansksproglige adgangskrav til forskellige uddannelser i Danmark.

For at bestå Studieprøven skal du have dansksproglige færdigheder, der gør det muligt for dig at læse tekster og kommunikere mundtligt og skriftligt på et avanceret niveau.

Studieprøven består af en skriftlig og en mundtlig del. I den skriftlige del er der både en prøve i læseforståelse og en prøve i skriftlig fremstilling. Nedenfor ser du en oversigt over prøvens dele, herunder prøvens varighed og praktiske forhold ved prøven. 

Krav til at bestå

Du behøver ikke at bestå den skriftlige og den mundtlige del af Studieprøven i samme prøvetermin. Hvis du kun består den skriftlige eller den mundtlige del ved din første prøveaflæggelse, kan du nøjes med at tilmelde dig den ikke-beståede del ved en senere termin.

Du får tre karakterer, en karakter for delprøven i læseforståelse, en karakter for delprøven i skriftlig fremstilling og en karakter for delprøven i mundtlig kommunikation. Prøven er bestået, hvis du består hver af de 3 delprøver med karakteren 02 eller derover.

I Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) relaterer både den skriftlige og den mundtlige del af prøven til niveauet C1.

Se mere om The Common European Framework of Reference for Languages (CEFR)

Se mere om CEFR-niveauerne.

  

   

Prøve i læseforståelse

Varighed og hjælpemidler

Prøven i læseforståelse varer 1½ time i alt. Delprøve 1 varer 25 minutter. Delprøve 2 består af tre opgaver, hvor du samlet har 65 minutter til at løse dem. Der er en kort pause mellem delprøve 1 og delprøve 2.

Du får en plads i et lokale med andre prøvedeltagere. Du skriver din besvarelse i hånden.

Den samlede tekstmængde er ca. 30-35 normalsider.

Delprøve 1

Du får udleveret en samling tekster med en samlet længde på ca. 25 normalsider.

Samlingen består af faktuelt informerende tekster om samme overordnede emne. Den indledes med en indholdsfortegnelse over teksterne og deres indhold.

Der er 15 spørgsmål til tekstsamlingen. Spørgsmålene handler om specifikke, faktuelle informationer, som du hurtigt skal finde frem til ved at:

  • bruge indholdsfortegnelsen
  • danne dig et overblik
  • finde ud af, hvor du skal læse nærmere.

For at løse opgaven skal du hurtigt finde frem til de steder, hvor de nødvendige oplysninger står. Du skal altså ikke læse hele tekstsamlingen. Du skal skrive et kort svar til hvert spørgsmål.

Delprøve 2A

Du får udleveret en informerende, argumenterende eller fortællende tekst om et komplekst emne på ca. 2,5 normalsider.

I teksten er der fjernet 5 tekstafsnit af nogenlunde samme længde. Disse afsnit står i en tilfældig rækkefølge på opgavearket, og du skal finde ud af, hvor de forskellig afsnit passer i teksten.

For at løse opgaven skal du læse teksten omhyggeligt og kunne forstå og udelede, hvad der er der de vigtigste pointer. Du skal derfor forstå indholdet i detaljer. Dette gælder både for teksten som helhed og for tekstens forskellige afsnit.

Delprøve 2B

Du får udleveret en informerende eller diskuterende tekst om et komplekst emne på ca. 2,5 normalside.

Der er stilles 5 spørgsmål til teksten. Til hvert spørgsmål skal du vælge en af tre svarmuligheder.

For at løse opgaven skal du læse teksten omhyggeligt og kunne forstå og udlede, hvad der er de vigtigste pointer. Du skal derfor forstå indholdet i detaljer. Dette gælder både for teksten som helhed og for tekstens forskellige afsnit.

Delprøve 3

Du får udleveret en informerende eller fortællende tekst på ca. 2 normalsider.

I teksten er der fjernet 10 centrale ord. Hvert sted, der er fjernet et ord, skal du vælge det rigtige ord blandt fire muligheder.

For at løse opgaven skal du læse omhyggeligt og forstå indholdet i detaljer i de tekststeder, hvor ordene mangler. Du skal også have en præcis forståelse af de ord, du kan vælge imellem.

 

 

Prøve i skriftlig fremstilling

Varighed og hjælpemidler

Prøven i skriftlig fremstilling varer 3 timer. Du må bruge alle typer ordbøger til denne prøve.

Du får en plads i et lokale med andre prøvedeltagere. Du skriver din besvarelse i hånden. Hos nogle prøveafholdere kan du få mulighed for at skrive på en computer.

 

Du får udleveret et opgavehæfte med tre opgaver. Hver opgave tager udgangspunkt i noget faktuel information om et komplekst, samfundsrelateret emne. Denne information er afbildet i et diagram eller opstillet i en tabel. Desuden er der en meget kort tekst, der introducerer emnet.

Du skal vælge og besvare én af de tre opgaver. I din besvarelse skal du beskrive den faktuelle information og forholde dig forklarende, vurderende og argumenterende til nogle problemstillinger inden for emnet. 

Du skal skrive mindst 400 ord. Det er din evne til beskrive og til at skrive forklarende, vurderende og argumenterende om et komplekst emne, der bliver vurderet i denne prøve. Der er altså et særligt fokus på, om du kan bruge sproget på en hensigtsmæssig måde i forhold til det, du skal skrive om og gerne vil udtrykke.

 

 

Prøve i mundtlig kommunikation

Varighed og roller

Prøven varer 30 minutter inklusiv votering og meddelelse af karakter. Under prøven sidder du ved et bord sammen med en eksaminator og en censor. Eksaminator forklarer, hvad du skal gøre og stiller dig spørgsmål. Censor tager notater, tager tid, og hjælper med at vurdere, hvilken karakter du skal have.
 

En uge inden prøven får du udleveret et opgaveark med tre samfundsrelaterede og komplekse emner. Til hvert emne er der en række stilkord, der kan give dig inspiration til, hvad man kan diskutere inden for det.

Inden prøven skal du forberede en præsentation af det eller de aspekter inden for hvert af de tre emner, som du gerne vil fortælle om til eksamen. Ved prøven trækker du lod om, hvilket af de tre emner du skal fortælle om.

Til prøven skal du først holde din forberedte præsentation. Herefter skal du svare på en række spørgsmål, som eksaminator stiller dig om det, som din præsentation handler om. Disse spørgsmål betyder, at du skal uddybe, forklare, tage stilling til og forholde dig vurderende og argumenter vedrørende noget af det du har valgt at fortælle om.

Det er din evne til at præsentere og formulere forklaringer, vurderinger og argumenter vedrørende et komplekst emne, der bliver vurderet i denne prøve. Der er altså et særligt fokus på, om du kan formulere dig hensigtsmæssigt, så du kan svare præcist og uddybende på de spørgsmål, du får.