Klagevejledning til danskprøverne

Du har ret til at klage over forhold ved prøven og over prøveafholderens afgørelser.

Det er muligt at klage over prøvegrundlaget, prøveforløbet eller bedømmelse af prøven. Klagen skal indgives til din prøveafholder senest 4 uger efter bedømmelsen. Klagen skal være skriftlig og indeholde din begrundelse for klagen. Du kan kontakte prøveafholderen, hvis du har brug for vejledning i at klage. Du kan eventuelt bruge:

Skema til klage over bedømmelsen af en danskprøve (pdf)

Prøveafholderen kan give dig en kopi af din skriftlige besvarelse og prøvegrundlaget uden betaling. På den måde kan du bedre begrunde din klage.

Hvis du klager over bedømmelsen, og prøveafholderen ikke afviser klagen som grundløs, vil prøveafholderen bede censor og eksaminator om en udtalelse om deres bedømmelse. Herefter vil du blive spurgt, om du har bemærkninger til deres udtalelse. På den baggrund beslutter prøveafholderen, om din klage afvises eller om den skal videre til Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI). Hvis den skal videre til SIRI, sørger prøveafholderen for at sende klagen videre.

Hvis du får medhold i en klage, kan du fx blive tilbudt en ny bedømmelse af din skriftlige prøve. Hvis du får medhold i en klage over en mundtlig prøve, kan du blive tilbudt mulighed for at tage en ny prøve ved næste termin. Du skal være opmærksom på, at ombedømmelse eller omprøve kan resultere i en lavere karakter.

Klage over prøvestedets afgørelser

Du kan også klage over afgørelser, som prøvestedet har truffet, og som du mener er forkert. Det kan fx være:

  • Tilladelsen til at tage prøvedelene over flere terminer ved sygdom
  • Adgang til en prøve eller tilmelding til prøve
  • Udelukkelse fra at tage prøven
  • Særlige prøvevilkår
  • Bortvisning
  • Afgørelser i forbindelse med klager.

En klage over prøvestedets afgørelse skal være skriftlig og skal gives til prøveafholderen. Fristen er 2 uger fra det tidspunkt, hvor den afgørelse, du vil klage over, er blevet meddelt.

I de fleste tilfælde skriver din prøveafholder en udtalelse om sagen, og du vil blive spurgt, om du har bemærkninger til den. Herefter videresender din prøveafholder sagen til Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI). SIRI sender afgørelsen af sagen til dig. Hvis SIRI har spørgsmål til dig, vil du blive kontaktet.

Du kan få en kopi af din skriftlige besvarelse og prøvegrundlaget uden betaling hos din prøveafholder.